ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനവും ശുദ്ധിക്രീയയും – വാസ്തവമെന്ത്…

വിവരണം ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾക്ക് അവസാനമില്ല. 10 നും 50 നും ഇടയ്ക്ക് പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾ മല കയറാൻ പാടില്ല എന്ന ആചാരത്തിനെതിരെ ലിംഗ സമത്വം എന്ന മൗലിക അവകാശം സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി പ്രായ ഭേദമില്ലാതെ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ദർശനം നടത്താൻ അവകാശമുണ്ടെന്ന് വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.  പ്രസ്തുത വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മണ്ഡല കാലത്ത് ബിന്ദു, കനക ദുർഗ്ഗ എന്നീ രണ്ടു യുവതികൾ ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിച്ച് ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു.   തുടർന്ന് നടയടയ്ക്കുകയും സ്ത്രീ പ്രവേശനം മൂലം […]

Continue Reading