മീഡിയവണ്‍ ന്യൂസ് കാര്‍ഡ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തുന്നു…

മലയാള വാർത്ത മാധ്യമമായ മീഡിയവൺ ഈ വർഷം അവരുടെ പത്താമത്തെ വാർഷികം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഈ വാർത്ത സന്തോഷപൂർവ്വം അവർ വായനക്കാരുമായി പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.  ഇതിനുശേഷം മീഡിയവൺ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എന്ന പേരില്‍ ഒരു ന്യൂസ് കാർഡ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.  പ്രചരണം പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ മീഡിയവൺ പങ്കുവെച്ച ന്യൂസ് കാർഡിൽ അക്ഷരത്തെറ്റുണ്ട് എന്നാണ് പ്രചരണം. “നേരു പറഞ്ഞിട്ട് പത്താണ്ട്” എന്ന് മീഡിയവൺ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്.  FB post archived link എന്നാൽ ഞങ്ങൾ പ്രസ്തുത ന്യൂസ് […]

Continue Reading