രാജസ്ഥാനിലെ പഴയ ചിത്രം വെച്ച് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന്‍റെ ഗോശാലയില്‍ ചത്തു കിടക്കുന്ന കന്നുകാലികള്‍ എന്ന തരത്തില്‍ വ്യജപ്രചരണം…

നിലക്കലിലുള്ള ബോര്‍ഡിന്‍റെ ഗോശാലയില്‍ കന്നുകാലികള്‍ ചത്തു  കിടക്കുന്നതിന്‍റെ ചിത്രം എന്ന തരത്തില്‍ ഒരു ചിത്രം സാമുഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ചിത്രം പഴയതാണ് കുടാതെ കേരളത്തിലെതുമല്ല എന്ന് അന്വേഷണത്തില്‍ നിന്ന് ഞങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി. എന്താണ് സത്യാവസ്ഥ നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം. പ്രചരണം Facebook Archived Link മുകളില്‍ നല്‍കിയ പോസ്റ്റില്‍ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഫെസ്ബൂക്ക് പോസ്റ്റിന്‍റെ സ്ക്രീന്‍ഷോട്ട് കാണാം പോസ്റ്റില്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സ്ക്രീന്‍ഷോട്ടില്‍ നല്‍കിയ അടികുറിപ്പില്‍ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: “ഈ അപരാധത്തിന് ദേവസ്വം ബോർഡ് ആരോട് […]

Continue Reading