തൊഴിലാളികൾക്ക് 3000 രൂപ പെൻഷനുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ

വിവരണം archived link primereel fb link “അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്കായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ  പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രംയോഗി മന്ധൻ  യോജനയുടെ (പി.എം.എസ്.വൈ.എം) രജിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങി. രാജ്യത്തെ അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക്  പെൻഷൻ നല്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. കാർഷിക മേഖലയിൽ തൊഴിൽ  ചെയ്യുന്നവർ , കൈത്തറി തൊഴിലാളികൾ  നിർമാണ തൊഴിലാളികൾ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർ , മോട്ടോർ  വാഹന തൊഴിലാളികൾ , ചുമട്ടുതൊഴിലാളികൾ ആശ- അങ്കണവാടി പ്രവർത്തകർ  തുടങ്ങിയ നൂറിലേറെ അസംഘടിത മേഖലയിൽ സജീവമായി തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക്  പദ്ധതിയിൽ […]

Continue Reading