ഇന്ത്യയിൽ അതിർത്തിയിൽ കാവൽ നിൽക്കുന്ന സൈനികന്‍റെ ചിത്രമല്ല ഇത്.

Visual
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •