ചീറ്റയുടെ ഈ ചിത്രം ഓടിയുടെ ഒരു പരസ്യത്തിനായി സൃഷ്ടിചതാണ്. ഈ ചിത്രം യഥാര്‍ത്ഥ്യമല്ല.

Visual
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •