ബാബറി മസ്ജിദ് പൊളിക്കണമെന്ന് ഇഎംഎസ് ഒരു പൊതുവേദിയിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല.

Visual
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •