2015 മുതല്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന പഴയ ചിത്രം വെച്ച് തെറ്റായ പ്രചാരണമാണ് നടത്തുന്നത്.

Visual
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •